Usługi szkoleniowe BHP Śląsk | Szkolenia BHP Katowice Bielsko

Usługi szkoleniowe BHP Śląsk

Usługi BHP firmy szkoleniowej „Konkret” z Katowic, Bielska-Białej:

 • Prowadzenie dochodzeń powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.
 • Badanie okoliczności i przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz sporządzanie pełnej dokumentacji.
 • Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy).
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Opracowywanie zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących BHP.
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz pomoc w zaopatrzeniu pracowników w w/w środki.
 • Uczestniczenie w pracach Komisji Bezpieczeństwa w zakładzie pracy.
 • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
 • Doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy nadzorowanych obiektów, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • Pomoc w wykonywaniu badań lekarskich (wstępnych i okresowych) dla pracowników.
 • Prowadzenie szkoleń BHP wstępnych i okresowych.

  W naszej ofercie znajdują się szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • wstępne ogólne;
 • stanowiskowe;
 • okresowe,

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Wykonywanie kontroli rozpoznawczych stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożenia pożarowego i wybuchowego.
 • Wyposażenie nadzorowanych obiektów w:
  – instrukcje przeciwpożarowe;
  – wykazy telefonów alarmowych;
  – znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji;
  – znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony ppoż;
  – pożarnicze tablice informacyjne;
  – podręczny sprzęt gaśniczy oraz chemiczne środki gaśnicze.
 • Prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu ochrony ppoż.
 • Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w tym regularne kontrole:
  – przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez pracowników;
  – wyposażenia w sprzęt pożarniczy i chemiczne środki gaśnicze oraz poprawność ich oznakowania i usytuowania;
  – przeciwpożarowego zaopatrzenia nadzorowanego obiektu w wodę;
  – dróg pożarowych i ewakuacyjnych;
  – sprawności systemów alarmowania.
 • Udzielanie wyczerpujących informacji, porad i opinii na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową według przepisów na bieżąco aktualizowanych, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz MON i MSWiA.

INFORMACJE DOTYCZĄCE E-SZKOLEŃ BHP

FORMA ORGANIZACJI E-SZKOLENIA – SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie okresowe w formie samokształcenia kierowanego mogą odbywać:

1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami;
2) pracownicy inżynieryjno-techniczni;
3) pracownicy administracyjno-biurowi.

Każde zaświadczenie wystawione przez KONKRET Zakład Usług w Zakresie BHP jest wpisywane do prowadzonego rejestru szkoleń a podstawą do jego wystawienia jest wypełniony test, który otrzymujemy od Waszej Firmy. Treść zaświadczenia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na żądanie instytucji kontrolnych jesteśmy w stanie udokumentować cały przebieg szkolenia.

W ramach ewentualnej współpracy, jesteśmy w stanie udzielić wszelkich porad w sprawach bhp oraz prawa pracy.

Przykładowe ceny szkoleń BHP firmy Konkret z Katowic:

Szkolenie wstępne BHP – 50 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 50 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych – 50 zł
Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami – 130 zł
E-szkolenia – 30zł dla pracowników biurowych, 50 zł dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, 150 zł dla służb BHP

Kontakt:

„Konkret” Zakład Usług w Zakresie BHP

ul. Hallera 8/6
41-214 Sosnowiec

43-318 Bielsko-Biała
ul. Matowa 13a

FILIE:
40-645 Katowice
ul. Radockiego 294/9

Tel.: 606 200 969

e-mail: konkretbhp@op.pl