Pracodawca niemiecki nie wydał pracownikowi świadectwa pracy | Szkolenia BHP Katowice Bielsko

Pracodawca niemiecki nie wydał pracownikowi świadectwa pracy

Po ustaniu stosunku pracy pracodawca niemiecki nie wydał pracownikowi świadectwa pracy, jak potwierdzić okres zatrudnienia?

W przypadku, gdy pracodawca niemiecki naruszył obowiązujące na terytorium Niemiec przepisy prawa pracy, pracownik może skierować pozew do niemieckiego sądu. Należy tu podkreślić, że w Niemczech sprawy związane z naruszeniem przepisów prawa pracy rozstrzygają sądy pracy.

Z informacji uzyskanych od instytucji łącznikowej w Niemczech (Federalna Dyrekcja ds. Finansów West) ) wynika, że właściwość sądów określają przepisy sekcji 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. UE.L.01.12.1; Dz.U.UE-sp.19-4-42 ze zm.). W związku z tym pracownik ma możliwość zwrócenia się do dowolnego niemieckiego sądu pracy, który przekaże skargę do sądu pracy właściwego w danej sprawie.

www.pip.gov.pl/