Obowiązki pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Kodeks pracy wyraźnie stanowi, że podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Co to jednak oznacza w praktyce? Szczegółowy katalog obowiązków pracownika związanych z BHP zawiera art. 211 kodeksu pracy. Pracownik jest zobowiązany w szczególności: znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z […]

Read More

Pracodawca niemiecki nie wydał pracownikowi świadectwa pracy

Po ustaniu stosunku pracy pracodawca niemiecki nie wydał pracownikowi świadectwa pracy, jak potwierdzić okres zatrudnienia? W przypadku, gdy pracodawca niemiecki naruszył obowiązujące na terytorium Niemiec przepisy prawa pracy, pracownik może skierować pozew do niemieckiego sądu. Należy tu podkreślić, że w Niemczech sprawy związane z naruszeniem przepisów prawa pracy rozstrzygają sądy pracy.

Read More

Gabloty muzealne

Producent gablot muzealnych Produkujemy wysokiej jakości gabloty o różnym zastosowaniu, wymiarach, z różnych materiałów. Wszystkie gabloty wykonane są z najwyższej jakości certyfikowanych komponentów, których stosowanie gwarantuje wytrzymałość i elegancki wygląd. Produkty objęte są gwarancją producenta. Przykładowo gabloty muzealne, wystawowe, na medale czy ogłoszeniowe wykonane są z aluminium czy z drzewa sosnowego.  Jeśli potrzebują Państwo do […]

Read More

Mobilny tartak, tartak przewoźny

Mobilny tartak w południowej Polsce. Tartak przewoźny Długoletnie doświadczenie w cięciu drewna! Masz drewno do pocięcia? Nie chcesz martwić się o transport do i z tartaku? Przyjedziemy do Ciebie i na miejscu potniemy materiał według zamówienia! Frezowanie pni korzeni Oferujemy Państwu usługę frezowania pni i korzeni pozostałych po wycince drzew i krzewów. Usługę wykonujemy mobilną […]

Read More

Okresy zatrudnienia za granicą

Czy okresy zatrudnienia za granicą są zaliczane do okresów pracy w Polsce, od których zależą uprawnienia pracownicze?  Stosownie do art. 86 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w […]

Read More

Gdzie można sprawdzić czy agencja pośrednictwa pracy działa w Polsce legalnie?

W myśl art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, polegających w szczególności na: a)  udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, […]

Read More

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Czy umowa o pracę zawarta na czas określony może zostać wcześniej wypowiedziana i z jakim okresem wypowiedzenia? Umowa o pracę na czas określony co do zasady rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Jednakże w przypadku umów zawartych na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania takiej umowy […]

Read More

Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje Kodeks pracy?

Zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. […]

Read More

Warunki pracy

1) Kodeks Pracy – aktualna elektroniczna wersja Kodeksu pracy znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Sejmu. Po kliknięciu na poniższy link, należy wybrać dokument pod nazwą: „Tekst ujednolicony”. Dokument jest na bieżąco aktualizowany przez Kancelarię Sejmu.   Przejdź do: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980210094

Read More

Podstawowe informacje dla pracodawcy w dziedzinie BHP

Podstawowe obowiązki pracodawcy wynikają z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), a zwłaszcza z jej DZIAŁU DZIESIĄTEGO “Bezpieczeństwo i higiena pracy”. I tak, zgodnie z art. 207 § 1, pracodawca ponosząc odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie […]

Read More