Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Czy umowa o pracę zawarta na czas określony może zostać wcześniej wypowiedziana i z jakim okresem wypowiedzenia? Umowa o pracę na czas określony co do zasady rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Jednakże w przypadku umów zawartych na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania takiej umowy […]

Read More

Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje Kodeks pracy?

Zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. […]

Read More

Warunki pracy

1) Kodeks Pracy – aktualna elektroniczna wersja Kodeksu pracy znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Sejmu. Po kliknięciu na poniższy link, należy wybrać dokument pod nazwą: „Tekst ujednolicony”. Dokument jest na bieżąco aktualizowany przez Kancelarię Sejmu.   Przejdź do: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980210094

Read More

Podstawowe informacje dla pracodawcy w dziedzinie BHP

Podstawowe obowiązki pracodawcy wynikają z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), a zwłaszcza z jej DZIAŁU DZIESIĄTEGO “Bezpieczeństwo i higiena pracy”. I tak, zgodnie z art. 207 § 1, pracodawca ponosząc odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie […]

Read More

Podstawowe informacje dla pracownika w dziedzinie BHP

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynika z art. 66 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czego gwarantem są obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia pracownikom takich warunków pracy, określone w art. 15, art. 94 pkt 4 i art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – […]

Read More

Badania kontrolne pracowników

Kontrolne badania lekarskie pracownika Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej każdemu pracownikowi. Ponadto musi on pokryć koszty tych badań oraz koszty przejazdu na badania profilaktyczne do innej miejscowości. Wyróżniamy kilka rodzajów badań. Czym są badania kontrolne pracownika?

Read More

Usługi szkoleniowe BHP Śląsk

Usługi BHP firmy szkoleniowej „Konkret” z Katowic, Bielska-Białej: Prowadzenie dochodzeń powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków. Badanie okoliczności i przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz sporządzanie pełnej dokumentacji. Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy). Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy. Opracowywanie zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących […]

Read More

Rodzaje szkoleń BHP

Czas trwania i okres ważności szkoleń BHP Istnieją dwa rodzaje szkoleń z zakresu BHP: Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy). Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny […]

Read More

Szkolenia BHP Sosnowiec, Katowice, Śląsk

Kompleksowa oferta w zakresie obsługi firm bhp w Bielsku-Białej, Sosnowcu, Katowicach i innych miastach Śląska. Nadzory służb BHP. Świadczymy też szkolenia bhp w Katowicach, Sosnowcu i Bielsku-Białej a także szkolenia z zakresu PPOŻ. Prowadzimy SZKOLENIA E-LEARNINGOWE. Szkolenia kończą się egzaminem. Każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu. Udzielamy wszelkich porad dotyczących Prawa Pracy – TANIO, SZYBKO […]

Read More