Okresy zatrudnienia za granicą | Szkolenia BHP Katowice Bielsko

Okresy zatrudnienia za granicą

Czy okresy zatrudnienia za granicą są zaliczane do okresów pracy w Polsce, od których zależą uprawnienia pracownicze?

 Stosownie do art. 86 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych.

Takie sformułowanie przepisu oznacza, że zaliczeniu podlegają wszystkie okresy zatrudnienia za granicą u pracodawcy zagranicznego, niezależnie od kraju, w którym miały miejsce oraz bez względu na obywatelstwo pracownika. Bez znaczenia jest w szczególności, czy praca odbywała się w państwie należącym do Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani czy pracownik posiada obywatelstwo któregoś z tych krajów.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracownik może udokumentować zagraniczne okresy zatrudnienia wszelkimi dokumentami, które uprawdopodobniają fakt zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego, przedstawiając np. umowę o pracę, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, odcinki wypłat wynagrodzenia czy zaświadczenia dotyczące podlegania ubezpieczeniu społecznemu. A zatem niekoniecznie musi to być zagraniczny odpowiednik polskiego świadectwa pracy.

Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencja zatrudnienia ma obowiązek poinformować na piśmie osobę kierowaną do pracy za granicą o przysługujących jej uprawnieniach dotyczących zaliczenia do okresów pracy w Polsce udokumentowanych okresów zatrudnienia za granicą u pracodawcy zagranicznego.

źródło: pip.gov.pl