Okres wypowiedzenia umowy o pracę | Szkolenia BHP Katowice Bielsko

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Czy umowa o pracę zawarta na czas określony może zostać wcześniej wypowiedziana i z jakim okresem wypowiedzenia?

Umowa o pracę na czas określony co do zasady rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Jednakże w przypadku umów zawartych na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania takiej umowy za dwutygodni

owym wypowiedzeniem (art. 33 Kodeksu pracy).

Od 22 lutego 2016 r. każda umowa o pracę na czas określony (bez względu na jej długość) będzie mogła zostać rozwiązana za wypowiedzeniem.  Okres wypowiedzenia będzie uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosił:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

źródło: www.pip.gov.pl