Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje Kodeks pracy? | Szkolenia BHP Katowice Bielsko

Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje Kodeks pracy?

Zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

Każda z umów, o których mowa wyżej, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, niep

rzekraczający 3 miesięcy.

Zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy w brzmieniu obowiązującym od 22 lutego 2016 r. (ustawa z dnia 25 czerw

ca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, DzU. Poz. 1220) umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

źródło: www.pip.gov.pl