Gdzie można sprawdzić czy agencja pośrednictwa pracy działa w Polsce legalnie? | Szkolenia BHP Katowice Bielsko

Gdzie można sprawdzić czy agencja pośrednictwa pracy działa w Polsce legalnie?

W myśl art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, polegających w szczególności na:

a)  udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

b)  pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,

c)  udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą

pracy,

d)  informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

e)  inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,

f)  kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych

– jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Rejestr ten prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji, a informacje w nim zawarte są jawne (art. 18d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Informacje, czy dany podmiot jest wpisany do rejestru agencji zatrudnienia można zweryfikować za pomocą Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia – na stronie internetowej http://www.kraz.praca.gov.pl