Badania kontrolne pracowników | Szkolenia BHP Katowice Bielsko

Badania kontrolne pracowników

Kontrolne badania lekarskie pracownika

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej każdemu pracownikowi. Ponadto musi on pokryć koszty tych badań oraz koszty przejazdu na badania profilaktyczne do innej miejscowości. Wyróżniamy kilka rodzajów badań. Czym są badania kontrolne pracownika?

Kontrolne badania lekarskie

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego, które wskazuje brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Według kodeksu pracy pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Takie badania są niezbędne, gdy pracownik pozostaje niezdolny do pracy przez ponad 30 dni i jest to spowodowane chorobą. W takim przypadku pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia czy jest on zdolny do wykonywania pracy na stanowisku, które dotychczas piastował.

Pracodawca, który zatrudnia pracowników do wykonywania zadań w warunkach narażenie na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest zobowiązanych do zapewnienia pracownikom okresowych badań kontrolnych również: po zaprzestaniu takiej pracy oraz po rozwiązaniu stosunku pracy – jeżeli zainteresowana osoba złoży wniosek z prośbą o objęcie jej takimi badaniami.

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy: wydanie pracownikowi skierowania na badania kontrolne, ustosunkowanie się do wyników badań i zaleceń (np. odsunięcie pracownika od pracy, przeniesienie do innej pracy zgodnie ze wskazówkami lekarskimi), pokrycie kosztów badań lekarskich i prowadzenie dokumentacji z nimi związanej.

Badania kontrolne pracownika – zmiany

Koszty badań

Koszty badań kontrolnych obciążają całkowicie pracodawcę. Ma on obowiązek wypłacić pracownikom wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy w związku z badaniami profilaktycznymi, które w miarę możliwości powinny być przeprowadzane w godzinach pracy.
Odmowa poddania się badaniom

Odmowa poddania się badaniom uzasadnia niedopuszczenie pracownika do pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, gdy jedyną przyczyną tej odmowy są okoliczności leżące po stronie pracownika. Niewywiązanie się z tego obowiązku może narazić go również na odpowiedzialność porządkową, a także materialną, jeżeli spowodowałoby to szkodę dla pracodawcy.

Dopuszczenie pracownika do pracy bez uprzedniego przeprowadzenia w terminie badań kontrolnych, które ze względu na rodzaj wykonywanej pracy były obowiązkowe to zaniedbania ze strony pracodawcy, które mogą narazić go na odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym oraz odpowiedzialność odszkodowawczą w razie pogorszenia się stanu zdrowia pracowników, co do których dopuścił się zaniedbania.

Czas wykonywania badań

Kontrolne badania lekarskie powinny być przeprowadzane w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas, w którym pracownik nie może wykonywać swoich zadań związanych z pełnioną funkcją, przysługuje mu wynagrodzenie.

Okres oczekiwania na badania pracodawca może potraktować jako okres usprawiedliwionej, ale niepłatnej nieobecności w pracy. Wynagrodzenie przysługuje bowiem za pracę wykonaną, natomiast za czas niewykonywania pracy tylko wówczas, gdy tak stanowią przepisy prawa pracy. Przepisy te nie przewidują natomiast zachowania przez pracownika prawa do wynagrodzenia w okresie niemożności świadczenia pracy z powodu oczekiwania na termin wykonania badań kontrolnych.

Przejazd na badania kontrolne

W przypadku, gdy badania wykonywane są w innej miejscowości, to pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.