7 zasad prawa pracy | Szkolenia BHP Katowice Bielsko

7 zasad prawa pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy – najważniejsze przepisy

Przed przystąpieniem do wykonywania zadań służbowych każdy pracownik powinien poznać ogólne przepisy BHP. Poniżej zebraliśmy najważniejsze obszary, których one dotyczą.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie

Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami BHP. Są one zawarte w instrukcji, która powinna być umieszczona w łatwo dostępnym miejscu.

Stanowisko pracy

Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi czyste i bezpieczne (niezagrażające życiu i zdrowiu) pomieszczenia, a także stanowisko pracy dostosowane do potrzeb psychofizycznych danej osoby.

Zagrożenia

Zatrudniający ma obowiązek poinformować pracownika o niebezpieczeństwach związanych z pracą na konkretnym stanowisku. Powinien także przedstawić procedurę radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

Odzież ochronna

Pracę na niektórych stanowiskach wykonuje się w odzieży ochronnej – musi ją zapewnić pracodawca. Chodzi m.in. o: kask, fartuch, rękawice, okulary czy odpowiednie obuwie.

Stosowanie się do poleceń przełożonych

Jako pracownik musisz realizować swoje zadania w sposób, który nie zagraża Tobie ani innym ludziom. Ważne jest także wykonywanie poleceń przełożonych, którzy wymagają przestrzegania procedur.

Uczestniczenie w szkoleniach BHP

Pracownicy mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie wydarzenia to okazja do zapoznania się z przepisami BHP, które w sytuacji zagrożenia mogą uratować Ci życie.

Badania lekarskie

W trakcie badań pracowniczych lekarz medycyny pracy określa, czy stan zdrowia pozwala pracownikowi na wykonywanie obowiązków na określonym stanowisku. Stosowanie się do jego zaleceń chroni Ciebie oraz Twoich współpracowników.

Porządek w miejscu pracy

Rozlane śliskie substancje, przedmioty, o które łatwo się potknąć – obecność takich elementów w miejscu pracy zwiększa ryzyko wypadku.

Znaki w miejscu pracy

Pracodawca ma obowiązek umieszczać w zakładzie znaki zakazu, nakazu, informacyjne i ostrzegawcze. Pracownicy powinni się do nich stosować.

Droga do pracy i z pracy

Zasady BHP obowiązują nie tylko w miejscu pracy, lecz także wtedy, gdy udajemy się do zakładu lub z niego wracamy. Chodzi np. o reguły ruchu drogowego. Ich przestrzeganie zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku zagrażającego zdrowiu, a nawet życiu.

Zasady BHP w pracy – podstawa prawna

Podstawowe zasady BHP, czyli bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Za podstawę prawną można uznać także inne, bardziej precyzyjne ustawy i rozporządzenia, takie jak:

  • ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy,
  • ustawa o ochronie przeciwpożarowej,
  • ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  • rozporządzenie w sprawie wykazu takich prac jak: prace niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.